ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


1. Algemeenheden: Toepassing en afwijking.
Huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn toepasselijk op alle bestellingen die ons doorgegeven worden. De koper is geacht
deze aan te nemen door het louter feit van zijn bestelling. Eventuele afwijkingen aan deze verkoopsvoorwaarden kunnen ons
slechts tegenstelbaar zijn mits schriftelijke bevestiging van onzentwege.


2. Offerten en prijzen.
Offerten: Offerten en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen.


3. Leverings- en uitvoeringstermijnen.
Iedere opgegeven leverings- en uitvoeringstermijn is slechts benaderend en de overschrijding ervan kan in geen geval
aanleiding geven tot vernietiging van de bestelbon of tot schadevergoeding.


4. Terugzending.
De verkochte goederen worden noch teruggenomen, noch verwisseld. Mits voorafgaand schriftelijk akkoord kan hiervan
afgeweken worden. In geval van terugzending wordt een vermindering toegepast voor administratieve kosten, forfaitair
bepaald op 20 % van de te crediteren waarde. De terugzending kan echter enkel aanvaard worden als de goederen zich in
goede staat bevinden en in oorspronkelijke verpakking.


5. Klachten en garantie.
Klachten: Op straffe van nietigheid moeten alle klachten in verband met de goederen of met de factuur ons schriftelijk
voorgelegd worden binnen de 8 dagen na factuurdatum. Het indienen van een klacht kan in geen geval uitstel of opschorting
van betaling meebrengen.
Garantie: De goederen zijn gewaarborgd vanwege de fabrikant tegen alle fabricagefouten. Onze verantwoordelijkheid beperkt
zich tot de vervanging van een gebrekkig stuk of onderdeel. In geen geval kan aanspraak gemaakt worden op terugbetaling of
schadevergoeding.


6. Betalingen.
Termijnen: Behoudens tegenstrijdige en schriftelijke overeenkomst zijn al onze rekeningen contant betaalbaar bij levering.
Onvolledige levering: Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de
geleverde goederen. Een gedeeltelijke factuur mag worden gemaakt naargelang de levering der goederen.
Niet-betaling: Indien de betaling op de vervaldag niet geschied is, zullen na aanmaningen per aangetekend schrijven, de
prijsverminderingen en kortingen automatisch vervallen. In geval van niet-betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling
een intrest toegepast worden, gelijk aan de basisrentevoet van het kaskrediet, verhoogd met 2 %, met een minimum
van 15 %. De periode tijdens dewelke intrest verschuldigd is, vangt aan op de datum van de vervaldag, om te eindigen op de
datum van ontvangst van de betaling.
Vergoeding: Boven op de verwijlintresten zal elk vervallen onbetaald bedrag, binnen de 10 dagen van ingebrekestelling per
eenvoudige brief, van rechtswege verhoogd worden met 15 %, met een minimum van €40 als forfaitaire en onverminderbare
vergoeding om onze buitengerechtelijke incassokosten te dekken, onverminderd de gerechtelijke kosten en de rechtsplegingsvergoeding
die ons zou toekomen.


7. Behoud van eigendom.
De goederen blijven eigendom van de verkoper tot ontvangst van de volledige betaling.


8. Geldigheid.
Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling
ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Indien de krediet-
Waardigheid van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de
koper de geschikte waarborgen voor de uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Indien de koper ons geen voldoening
schenkt, hebben wij het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.


9. Bevoegdheid van de rechtbanken.
Alle geschillen die kunnen ontstaan uit de huidige overeenkomst zullen exclusief onder de bevoegdheid vallen van de rechtbank
van Tongeren behoudens indien de waarde van de bevoegdheid van de vrederechter van het kanton Tongeren behoort.

Adres

Ophovenstraat 214
B-3670 Oudsbergen

Contact

+32 (0)89 56 01 20
info@artissan.be